fbpx

Privacy & kwaliteit

Privacy Policy

Eijkenaar Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Eijkenaar Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Eijkenaar Fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van bijzonderen persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Eijkenaar Fysiotherapie

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van het behandeltraject

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO)
 • Overeenkomst met handtekening op papier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eijkenaar Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Medische geschiedenis.

Jouw persoonsgegevens worden door Eijkenaar Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende 15 jaar na de laatste aanpassing in het medisch dossier.

Verwerking van persoonsgegevens van het invullen van het online afsprakenformulier

Persoonsgegevens van het Online Afsprakenformulier worden door Eijkenaar Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon na het invullen van het Online Afsprakenformulier

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Online Afsprakenformulier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eijkenaar Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Eijkenaar Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van het invullen van het formulier tot aan de verwerking hiervan.

Verwerking van persoonsgegevens van het meedoen aan een Healthcheck

Persoonsgegevens van de Healthcheck worden door Eijkenaar Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het afgeven van gegevens door meedoen aan de Healthcheck om een indruk te verkrijgen van de gezondheid
 • Informatie-uitwisseling en kennisgeving van fysiotherapie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het toestemming verlenen van het gebruik van jouw gegevens voor de healthcheck

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eijkenaar Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Lichaamsgewicht;
 • Vetpercentage;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Eijkenaar Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van het invullen van de healthcheck tot het opsturen van de resultaten per email.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect (healthchecks) en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospects (healthchecks) en/of geïnteresseerde worden door Eijkenaar Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm mondelinge of telefonische benadering en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte persoonsgegevens;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eijkenaar Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Eijkenaar Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het vast kunnen leggen van de verslaglegging

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens

delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Eijkenaar Fysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor de behandeldossiers geldt een termijn van 15 jaar na de laatste wijziging.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Eijkenaar Fysiotherapie van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jouw ontvangen hebben. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heeft je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan

vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen

met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende

autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Wij staan voor kwaliteit

Eijkenaar Fysiotherapie is aangesloten bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF en neemt deel in het Centraal Kwaliteitsregister.

Tevens zijn onze fysiotherapeuten opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie en het BIG register en voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.
Print